Takstblad

Andelsselskabet Bogø Vandværk 

Takstblad gældende for regnskabsåret 2017

Anlægsbidrag:

Anlægsbidraget er for 2016 fastsat til 14.000,00 kr. pr. part. (hovedanlægsbidrag 3.000,00 kr. -

forsyningsledningsbidrag 8.000,00 - stikledningsbidrag incl. måler og brønd 3.000,00 kr.).

Anlægsbidragenes fordeling på de enkelte ejendomme sker efter nedenstående fordelingsnøgle og

iøvrigt efter bestemmelserne i "Fællesregulativ for private almene vandværker i Vordingborg Vandråd"

Fordelingsnøgle ved tilslutning til vandværk:

Eenfamiliehus hvis boligen har egen stikledning----------------------------------------------------1,0 part

Beboelser hvor flere husstande har fælles stikledning, eksempelvis

dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, andelsboliger m.v. pr. husstand-------------------------- 0,9 part

Sommerhuse-------------------------------------------------------------------------------------------- 1,0 part

Institutions- og erhvervsforbrug:

Med et beregnet årsforbrug på indtil 200 m3------------------------------------------------------- 1,0 part

+ for hver yderligere påbegyndt 200 m3 indtil 1.000 m3 (max 3,0 parter)-------------------- 0,5 part

+ for hver yderligere påbegyndt 500 m3 indtil 3.000 m3 (max 7,0 parter)-------------------- 1,0 part

+ for hver yderligere påbegyndt 1.000 m3 indtil 10.000 m3 (max 14 parter)----------------- 1,0 part

Ved årsforbrug på mere end 10.000 m3 fastsættes fordelingstallet efter forhandling

Driftsbidrag:

Faste afgifter:

Afgift for lejlighed/parcelhus/sommerhus------------------------------------------------------------ kr. 200,00

Afgift for ubebygget grund med tappehane----------------------------------------------------------- kr. 100,00

Afgift for landbrug--------------------------------------------------------------------------------------- kr. 550,00

Afgift erhverv-------------------------------------------------------------------------------------------- kr. 550,00

M3 - afgift:

Vandafgift pr. målt m3------------------------------------------------------------------------------------ kr. 3,00

Statsafgift (Grønne afgifter):

Betaling efter måler pr. M3------------------------------------------------------------------------------- kr. 5,86

Drikkevandsbidrag (Kortlægning og beskyttelse af drikkevand)------------------------------------- kr. 0,39

Særafgifter:

Lukkegebyr-—....................-------------------------------------------------------------------------- kr. 200,00

+ påløbne håndværkerudgifter

Genåbningsgebyr--------------------------------------------------------------------------------------- kr. 200,00

+ påløbne håndværkerudgifter

Vandspild samt ulovlig havevanding----------------------------------------------------------------- kr. 325,00

Rykkergebyr 1 'ste rykker------------------------------------------------------------------------------ kr. 62,50

Rykkergebyr 2'den rykker.........................-------------------------------------------------------- kr. 125,00

Manglende indsendelse af aflæsningskort---------------------------------------------------------- kr. 125,00

Aflæsning af måler-------------------------------------------------------------------------------------- kr. 50,00

Renteberegning 1,5 % pr. måned beregnes 30 dage efter opkrævningsdato med mindstebeløb kr. 10,00.

Opkrævningstermin 1 gang årligt i oktober måned.

Alle afgifter er excl. gældende moms. Særafgifter (gebyrer) er momsfrie

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 2017